top drag and drop web maker

ACTIVITEITEN

Jaarprogramma 2018.  


  

Het bestuur is verheugd u ook voor het komende jaar 2018 weer een uitgebreid programma te kunnen presenteren.

Hieronder de data van de activiteiten.

_________________________________________________

Betreft: Excursie naar van Heek in Losser.

Op woensdag 10 oktober a.s. organiseert uw bestuur, een excursie naar van Heek in Losser.                       
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden. 
U dient zelfstandig naar van Heek te komen, alwaar u wordt ontvangen met koffie, cake en film. Daarna volgt een rondleiding, Quiz en een drankje.

Aanvang:
U wordt om 14:00 uur verwacht aan de Gronausestraat 309 te Losser, doorrijden tot aan de slagboom, deze gaat automatisch open, na 100 meter rechts, melden in het groene houten gebouw.
De excursie duurt van 14:00 tot 16:00 uur.
Iedereen kan hieraan deelnemen. Er hoeven geen trappen op of af te worden gelopen.
Er kunnen maximaal 40 leden aan deze excursie deelnemen.

U kunt zich voor deze excursie opgeven door zich telefonisch of per mail voor vrijdag 5 oktober aan te melden bij Frans van Beers. Telefonisch graag op nummer 074-2774826 op werkdagen van 18:30 tot 19:30 uur.

Heeft u zich aangemeld en bent u door omstandigheden verhinderd, dan graag afmelden bij Frans van Beers.
 
Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met de secretaris.

__________________________________________

.Op woensdag 24 oktober 2018 in Speelpark de Hoge Boekel, Hoge Boekelerweg 410, 7532 RE Enschede, is er weer onze jaarlijkse ledenvergadering met aansluitend Social met maaltijd.
  
Zaal open 14.30 uur. Wij verzoeken u deze tijd aan te houden.
Koffie is er vanaf 14.30 uur, aansluitend is er een social, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd.

 Aanvang vergadering om 15.00 uur. 

Kosten voor de maaltijd € 15,00 per persoon, over te maken vóór 16 oktober a.s. op rekening: NL31INGB0000350505 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe te Enschede, o.v.v. Jaarvergadering 24 oktober.
Heeft u zich aangemeld en bent u verhinderd, dan graag even afzeggen bij Ab Haveman tel. 06-18044445 of per mail ab.haveman@home.nl. Hij houdt n.l. de deelnemerslijst bij.

AGENDA
1. Opening en mededelingen door de voorzitter.                                                                    
2. Voorlezen van de notulen van de vergadering van 1 november 2017 door de secretaris.
3. Verkiezing bestuur. De heren Frans van Beers en Rien Tiehatten zijn volgens rooster aftredend, maar hebben zich herkiesbaar gesteld. Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris.
4. Financieel verslag van de penningmeester.
5. Verslag kascontrolecommissie.
6. Verkiezing kascontrolecommissie.

7. Rondvraag.       
        
8. Sluiting.    

._______________________________________

Medio september, oktober: Excursie.
Woensdag 24-10-2018: Algemene ledenvergadering, met social & maaltijd.------------------------------------------------------
In 2018 zijn er geen Luchtmachtdagen.

Voor al deze activiteiten ontvangt u per brief of e-mail nog nader bericht.

******************************************
Denkt u aan de bijdrage voor 2018

. Graag in januari betalen. € 10,00 per persoon per jaar, met partner dus € 20,00. Let op: De bijdrage 2018 is met instemming van de leden, op de laatste ledenvergadering verhoogd van € 5,00 naar € 10,00 per persoon per jaar.
Storten op rekening: NL31INGB0000350505 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe te Enschede, o.v.v. bijdrage 2018. Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld:
BIC nr.: INGBNL2A.
Er zijn nog enkele leden, die de bijdrage van 2017 nog niet hebben betaald. Wij verzoeken deze leden om deze bijdrage alsnog te voldoen..

VOLLEYBALLEN
VOOR POSTACTIEVEN


Geachte leden,


Volleybal voor Postactieven

Wist u, dat er op maandag en vrijdagmorgen van 09:30-10:30 uur volleybal wordt gespeeld door Postactieven?
Ook u heeft de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.
De lokatie is de Brandweer kazerne in Enschede - Zuid.
Deelnemen is mogelijk voor leden van de CGPA regio Twenthe.

Informatie is te verkrijgen bij de heer A. Kluijtmans, telefoon: 06-22000123.